Marka

Marka nedir? (Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Marka Çeşitleri - Hizmet markası, Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtmak amacıyla kullandıkları isim ve işaretlerdir. - Ortak marka , Bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. - Garanti markası, Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Tescilli Markaların Korunma Süresi: Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. Marka Hakkının Sona Ermesi: -Markanın süresi içinde yenilenmemesi -Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi durumunda marka hakkı sona ermektedir.)   Tescilli Markanın Koruma Alanı: Bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bunun için marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir. Tescilli Markanın Sağladığı Yasal Haklar 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun sağladığı yasal haklar; Kanunun sağladığı marka koruması tescil yoluyla sağlanır. Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.
  1. a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması. d) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır. Tescilsiz marka kullananlar, bu haklardan yararlanamazlar.
Aşağıda belirtilen durumlar yasaklanabilir a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması. b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması. c) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklifi ve bu amaçla stoklanması veya işaret altında hizmet sunulması yada sunulabileceğinin teklifi edilmesi d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması e) İşareti taşıyan malın ithal yada ihraç edilmesi, f) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması. g) İşaretin ticaret unvanı yada işletme adı olarak kullanılması, h) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamda kullanılması Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.” Marka Haklarına Tecavüz Halinde Başvurulacak Yasal Yollar Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir.
  1. a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
  2. b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
  3. c) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
  4. d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, Bu durumda söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir,
  5. e) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
  6. f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.
Marka Haklarına Tecavüz Halleri ve Uygulanacak Cezalar Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden ithal yada ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarruf eden kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Tescil markası taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişi nereden temin ettiğini bildirir böylece taklit malın ortaya çıkması halinde bu kişiye ceza hükmolunur.   MARKAYA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER A-Yurtiçi Marka Tescili -Marka Araştırma -Marka başvurusu -Marka başvurularına ve Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itirazlar -Marka yenileme, devir ,lisans,birleşme -Adres, Unvan ,Nevi değişikliği , veraset ve intikal   B-Yurtdışı Marka Tescili -Yurtdışı marka araştırması -Madrid Protokolüne Göre(WIPO) Uluslar arası Marka Tescili -EUIPO (CTM) Topluluk Marka Tescili -Bireysel Yurtdışı Marka Tescili