Faydalı Model /Patent

Buluş nedir? Buluş; “teknoloji alanındaki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır. Patent; buluş sahiplerine buluşlarını ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında verilen bir belge olup, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Patent Hakkı; Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır. Patent; - Türkiye’de ve dünyada yeni olan, - Sanayiye uygulanabilen ve - Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerine uygun olan buluşların, sahiplerine belirli bir süre (20 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Yenilik: Buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı olarak yada uygulanarak açıklanmamış olması ,yani mutlak yeniliktir. Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması yani , sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması demektir. Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır. Patent sistemi, buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren ve böylece buluş yapılmasını özendirerek sanayinin gelişmesine yardım eden ve bugün bütün gelişmiş ülkelerce kabul edilerek uygulanan bir sistemdir. Faydalı Model: - Türkiye’de ve dünyada yeni olan, - Sanayiye uygulanabilen ( tekniğin bilinen durumunu aşma kriterinin aranmadığı ) buluşlara 10 yıl süre ile üretim, pazarlama hakkının verilmesidir. Faydalı Model korumasının yararını kısaca özetlemek gerekirse; özellikle inceleme sistemindeki farklı düzenleme nedeniyle patent verilmesine oranla, faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de mali açıdan daha elverişlidir. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı da olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korunmasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir. Faydalı Model Korumasının Şartları Yenilik: Buluşun daha önce başkaları tarafından yazılı olarak yada uygulanarak açıklanmamış olması, yani mutlak yeniliktir. Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması yani , sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması demektir. Faydalı model belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Faydalı Modelin Patent Belgesine Dönüştürülmesi Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Türk Patent ve Marka Kurumunca  alınacak karardan önce , faydalı model belgesi başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülerek işlem görmesi için talepte bulunabilir. Faydalı model belgesi alındıktan sonra patente dönüştürülmesi mümkün olmamaktadır. PATENT/FAYDALI MODELE İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER -Yurtiçi Faydalı Model/Patent  Araştırması -Yurtiçi Faydalı Model /Patent tescilli -Yıllık ücret takibi -Faydalı Model/Patent başvurularına ve Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itirazlar -Adres, Unvan ,Nevi değişikliği , veraset ve intikal -Devir, Lisans -Uluslar arası Patent Başvurusu (PCT)