Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım nedir? Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri ile birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik semboller ve tipografik karakterleri de kapsamak üzere bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü oluşturan tasarımların ayırt edici nitelik içeren ve yeni olanlarının tescil edilmesi ve sahiplerinin, bu tasarımları içeren ürünleri belirli bir süre (25 yıl) üretme hakkına sahip olmaları, tasarım koruması olarak tanımlanmaktadır. Tasarım tescili, ürünlerinize kimlik kazandırır ve tekel hakkı sağlayarak sadece size ait olduğunu belgeler. Endüstriyel tasarım tescil başvurularında ; Başvuru sahibi : Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır. Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarımcı : Tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir. Koruma Süresi Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.   Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım sahibine aittir. Tasarım sahibinin izni olmaksızın; üçüncü kişiler, - Koruma kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, - Piyasaya sunamaz, satamaz, - İthal edemez, - Ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz, ENDÜSTRİYEL TASARIMA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER -Tasarım Araştırma -Tasarım başvurusu -Tasarım başvurularına ve Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına itirazlar -Tasarım yenileme, devir ,lisans,birleşme -Adres, Unvan ,Nevi değişikliği , veraset ve intikal