Coğrafi İşaretler

Coğrafi İşaret nedir? (Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özellikleri itibarıyla coğrafi kaynağına atfedilebilen bir bölgeyi işaret eden sınai mülkiyet hakkıdır. Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir yörede üretilen halı, kilim, kumaş, çini vb. herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde o yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden farklı özelliklere sahip olduğu şeklinde algılanabilir. Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yörenin adına duydukları güvenle, aynı türdeki diğer ürünlere tercih edebilirler. Bu anlamda coğrafi işaretler, geleneksel bilginin bir ürün gibi şekillendirildiği, paketlendiği, alındığı ve satıldığı bir boyuttadır; ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağı simgeleyen bir güvencedir. Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olarak iki ayrı şekilde değerlendirilir. Menşe İşareti Nedir? Coğrafi sınırları belirlenmiş yer ile söz konusu coğrafi yerin insan faktörlerinden ya da doğasından kaynaklanan bir özelliğe sahip olan ve bu özellikleri itibarıyla bölgeyle özdeşleşmiş ürünlerin üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması ürünün “menşe adı”nı belirtir. Menşe adı, menşe adına konu ürünün tamamı ile tanımlanan yerde üretilmiş olmasını gerektirir. Bu tür ürünlere örnek olarak Eskişehir Lületaşı, Çelikhan Tütünü, Ege Pamuğu verilebilir. Ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir. Mahreç İşareti Nedir? Mahreç işaretleri her zaman belirli bir nitelik ve kalite ile bağlantılı olmadan herhangi bir ürünün coğrafi olarak kaynaklandığı yeri (ülke, bölge, yöre, şehir) gösterir. Mahreç işaretine konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreden kaynaklanması şartıyla yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Bu tür ürünlere örnek olarak Damal Bebeği, Isparta Halısı, Siirt Battaniyesi verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri, belirli bir coğrafi yere ait doğal hammadde ya da beşeri unsurlara dayalı işlemlerden kaynaklanan özellikler taşır. Bu üretimde, bulundukları coğrafi bölgeye ait üretim yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün kalitesinin aynı olması şarttır. Coğrafi işaretlerin tescili ve korunması işlemlerinde değerli kuruluşunuza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunarız.) -Bitki Hakları: Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ya da geliştiren kişiye inhisari haklar tanınmıştır. Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş bitki çeşitleri hakkında koruma sağlanır. Bir çeşidin çoğaltım veya hasat edilmiş materyali, ıslahçı hakkı için başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru yurtiçinde bir yıl, yurtdışında dört yıl, ağaç ve asmalarda altı yıl öncesine kadar kullanım amacıyla hak sahibi tarafından veya onun rızasıyla bir başkası tarafından satılmamış ya da umuma sunulmamış ise çeşit yeni olarak kabul edilir. Çeşit, başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, herkesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt edilebiliyorsa farklı kullanılan çoğaltım metoduna bağlı olan muhtemel değişiklikler dışında, ilgili özellikler bakımından bir örneklik gösteriyorsa, yeknesak ve birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalıyorsa, durulmuş sayılır. Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 5042 Sayılı Kanun kapsamında özel olarak korunur. Bu kanun kapsamında korumadan yararlanabilmek için bitki çeşidi sahibinin başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonraki incelemeler sonucunda gerekli koşulların yerine getirildiği kanısına varılırsa ıslahçı hakkı Kütüğe kaydedilerek hak sahibine “ Islahçı Hakkı Belgesi “ verilir. 5042 sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak hazırlanan “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik” ile “Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği” 12 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye 18 Kasım 2007 itibariyle 65. üye olarak UPOV’a dahil olmuştur. Bitki haklarının tescili ve korunması işlemlerinde değerli kuruluşunuza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunarız.) -Entegre Devreler Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının yada tümünün bir parça malzeme içerisinde ve / veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü ifade etmektedir.