İcra Ve İflas Hukuku

  • Alacağın Tahsili Amaçlı İcra ve İflas Takiplerinin Yapılması,
  • İflas ve İflas Ertelemesi Prosedürünün Takibi ve Sonuçlandırılması
  • Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi ve Teslimi
  • İpoteğin ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takiplerin Yürütülmesi
  • İhtiyati Haciz
  • İcra Takiplerinden Doğan Tüm Davaların Takibi
  • Çocuğun İcra Kanalı İle Tesliminin Sağlanması